Regulamin korzystania z serwisu internetowego Foto-Art

Niniejszy "REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO określa warunki nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu w ramach, którego firma Foto-Art zamieszcza informacje dotyczące firmy jej produktów oraz produktów komplementarnych i innych z zakresu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej

Serwis internetowy Foto-Art jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z firmą. Serwis nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.

I. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

„Foto-Art.”– oznacza przedsiębiorcę Mirosława Szraucnera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Foto-Art –z siedzibą w Lublińcu przy ul. Pl. K. Mańki 2 , NIP: 576-118-41-57, Regon: 151395671,

Serwis - oznacza serwis internetowy, który jest stroną internetową publikującą nie tylko własne Foto-Art, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z firmą. Serwis nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.

Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym „ REGULAMINIE materiały obejmujące informacje i formularze kontaktu użytkowników serwisu. Zasoby serwisu stanowi również serwis informacyjny.

Serwis informacyjny - oznacza zasoby serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez konieczności dokonywania rejestracji.

Użytkownik indywidualny - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów Serwisu

II. Zasady:

Każdy użytkownik indywidualny wywołujący domeny www.efoto-art.pl  lub im pochodne wyraża zgodę na następujące warunki i zasady:

1. Wyłączne prawo do serwisu internetowego www.efoto-art.pl ma Foto-Art. Wszystkie znaki handlowe, graficzne, logo, nazwy produktów wchodzące w skład tego serwisu są znakami handlowymi i/lub własnością Foto-Art. Wykorzystywanie tych znaków i nazw lub ich modyfikacji jest zabronione bez uzyskania na piśmie zgody od Foto-Art.

2. Żaden z zamieszczonych na stronie materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dublowany, dystrybuowany, publikowany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Foto-Art. Zabronione jest w szczególności, bez zezwolenia Foto-Art, umieszczanie jakiegokolwiek z tych materiałów oraz odnośników do tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

3. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej.

4. Wyłączne uprawnienia do korzystania z tych znaków i oznaczeń, na terenach, gdzie sprzedawane są produkty Foto-Art jest Foto-Art oraz podmioty, które uzyskały stosowne zezwolenie od Foto-Art. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej, jest stanowczo zabronione, chyba, że co innego wynika z postanowień zmieszczonych na niniejszej stronie.

5. Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu.

6. Wszystkie produkty zostały zaprojektowane przez Foto-Art. Ich wzory są zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie i powielanie jest zabronione.